<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

دانلود نسخه 2022 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

دانلود نسخه 2022 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

دانلود نسخه 2021 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

دانلود نسخه 2020 (v7.2.22022.0) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

دانلود نسخه 2022 (v11.4.2.250) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

519,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

دانلود نسخه 2021 (V21) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

360,000 تومان

دانلود نسخه 2021 (R4 v11.3.2.23783) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

519,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تحلیل پایداري تقاطع همسطح تونل هاي اصلی و ارتباطی مطالعه موردي

چکیده
امروزه تون لها نقش مهمی در توسعه حمل و نقل ایفا می کنند، بنابراین طراحی و تحلیل پایداری صحیح آنها امری ضروری است. در اینبین، طراحی تونل های بلند به دلیل لزوم ایجاد تونل های تهویه، دسترسی و همچنین تونل های ارتباطی در آنها به پیچیدگی طراحیمی افزاید. حفاری دو تونل متقاطع سبب تغییرات زیادی در سنگ و مشخصات مکانیکی سازه نگهداری خواهد شد که بزرگترین تاثیر شکلتقاطع بر روی تنش و تغییر شکل آن موقعیت می باشد. تحلیل تنش و کنترل پایداری در تونل های متقاطع به دلیل تمرکز تنش و وضعیتسه بعدی، مسئله ی پیچیده ای است. در طول اجرای تونل افزایش بار روی نگهداری، تغییر شکل های بزرگ تونل و آشفتگی در سنگ هایاطراف منطقه تقاطع، منحصر بفرد می باشد و در این تقاطع ها ناپایداری اتفاق می افتد. به منظور کنترل تنش و تغییر شکل های بزرگ، اینتقاطع ها نسبت به مقاطع دیگر نیاز به نگهداری قوی تری دارند. امروزه به منظور طراحی بهینه سیستم نگهداری و کاهش هزینه ها درفضاهای زیرزمینی سعی می گردد با بهره گیری از روش های مختلف عددی و تحلیلی بهینه ترین حالت طراحی سیستم نگهداری انجامگیرد.در این مقاله به بررسی سه بعدی و تحلیل پایداری تونل های اصلی و ارتباطی شماره 3 آزادراه رودبار منجیل با استفاده از نرم افزار -MIDAS GTS - NX  و با شرایطی نزدیک به شرایط اجرا و همچنین اثر ترتیب مراحل حفاری با توجه به آزادسازی تنش پرداخته شدهاست. یکی از مهم ترین مسائل در اجرای این تونل، وجود محل پارکینگ در محل این تقاطع بوده که باعث شده عرض تونل اصلی بهنزدیک 77 متر برسد و این مساله بر پیچیدگی تحلیل ها افزوده است. نتایج مدلسازی عددی نشان داد که سیستم نگهداری در نظر گرفته شده در محل تقاطع، از کفایت لازم در برابر بارهای وارده را برخوردار است.


واژه هاي کلیدي :

تحلیل پایداری . Midas Gts Nx . تقاطع همسطح . تونل های ارتباطی

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل پایداری , Midas Gts Nx , تقاطع همسطح , تونل های ارتباطی ,
:: بازدید از این مطلب : 1251
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل پایداري تقاطع همسطح تونل هاي اصلی و ارتباطی مطالعه موردي

چکیده
امروزه تون لها نقش مهمی در توسعه حمل و نقل ایفا می کنند، بنابراین طراحی و تحلیل پایداری صحیح آنها امری ضروری است. در اینبین، طراحی تونل های بلند به دلیل لزوم ایجاد تونل های تهویه، دسترسی و همچنین تونل های ارتباطی در آنها به پیچیدگی طراحیمی افزاید. حفاری دو تونل متقاطع سبب تغییرات زیادی در سنگ و مشخصات مکانیکی سازه نگهداری خواهد شد که بزرگترین تاثیر شکلتقاطع بر روی تنش و تغییر شکل آن موقعیت می باشد. تحلیل تنش و کنترل پایداری در تونل های متقاطع به دلیل تمرکز تنش و وضعیتسه بعدی، مسئله ی پیچیده ای است. در طول اجرای تونل افزایش بار روی نگهداری، تغییر شکل های بزرگ تونل و آشفتگی در سنگ هایاطراف منطقه تقاطع، منحصر بفرد می باشد و در این تقاطع ها ناپایداری اتفاق می افتد. به منظور کنترل تنش و تغییر شکل های بزرگ، اینتقاطع ها نسبت به مقاطع دیگر نیاز به نگهداری قوی تری دارند. امروزه به منظور طراحی بهینه سیستم نگهداری و کاهش هزینه ها درفضاهای زیرزمینی سعی می گردد با بهره گیری از روش های مختلف عددی و تحلیلی بهینه ترین حالت طراحی سیستم نگهداری انجام گیرد. در این مقاله به بررسی سه بعدی و تحلیل پایداری تونل های اصلی و ارتباطی شماره 3 آزادراه رودبار منجیل با استفاده از نرم افزار -MIDAS GTS - NX  و با شرایطی نزدیک به شرایط اجرا و همچنین اثر ترتیب مراحل حفاری با توجه به آزادسازی تنش پرداخته شدهاست. یکی از مهم ترین مسائل در اجرای این تونل، وجود محل پارکینگ در محل این تقاطع بوده که باعث شده عرض تونل اصلی بهنزدیک 77 متر برسد و این مساله بر پیچیدگی تحلیل ها افزوده است. نتایج مدلسازی عددی نشان داد که سیستم نگهداری در نظر گرفته شده در محل تقاطع، از کفایت لازم در برابر بارهای وارده را برخوردار است.


واژه هاي کلیدي :

تحلیل پایداری . Midas Gts Nx . تقاطع همسطح . تونل های ارتباطی

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل پایداری , Midas Gts Nx , تقاطع همسطح , تونل های ارتباطی ,
:: بازدید از این مطلب : 1109
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 دی 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6544 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6544 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه