<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مطالعه مقاومت CBR برروی ماسه تسلیح شده با الیاف موکت

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

الیاف موکت . خاک مسلح . CBR . تراکم . ماسه فیروز کوه

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , الیاف موکت , خاک مسلح , CBR , تراکم , ماسه فیروز کوه ,
:: بازدید از این مطلب : 865
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 آذر 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مقاومت خاک بستر تثبیت شده با استفاده از آهک و سیمان بر مبنای نتایج آزمایش در دو حالت اشباع و غیراشباع (مطالعه موردی شهر نیشابور)

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تثبیت . آهک . سیمان . CBR . طرح آزمایشات

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: نلود , مقاله , رایگان , تثبیت , آهک , سیمان , CBR , طرح آزمایشات ,
:: بازدید از این مطلب : 992
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 مرداد 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر تسلیح لایه ی ماسه ای با ژئوگرید و ژئوتکستایل بر ظرفیت باربری بسترهای رسی نرم

خلاصه
ازجمله خاکهایی که برای احداث سازه بر روی آنها نیاز به بهسازی دارد، بسترهای رسی نرر اسرتا ایرن خراک هرا بررخف حالرتخشک، در حالت اشباع و رطوبت بالا دارای ظرفیت باربری کم و نشست زیادی میباشند و به سبب آن، موجب تغییرشکلهای مخرردر سازهی مستقر بر آنها میگرددا در این تحقیق، بهمنظور افزایش ظرفیت باربری خاک رس نرر ، از لایره هرا ی ماسره ای مسرل شرده براژئوگرید و ژئوتکستایل استفاده شده استا به این منظور از سره نروع ژئوگریرد GG1 ، GG2 و GG3 و دو نروع ژئوتکسرتایل GT1 وGT2  بهکار گرفته شده استا محل قرارگیری ژئوگریدها و ژئوتکستایلها در وسط لایهی ماسه و مرز دو لایهی رس نر و ماسره برودهاستا در آزمایشها از دستگاه CBR و پی دایرهای با قطر ٥۰ میلیمتر استفاده شده است و تغییرات فشار نشست نمونهها انردازه گیرری -شده استا نتایج نشان میدهند که تسلی لایهی ماسهای سطحی روی بستر رس نر با ژئوگریرد و ژئوتکسرتایل برر ظرفیرت براربری بسرتر رس نر میافزایدا همچنین استفاده از ژئوگرید موجب افزایش ظرفیت باربری بیشتری نسبت به ژئوتکستایل میگردد.


کلمات کلیدی:

رس نر . ماسه . ژئوگرید . ژئوتکستایل . CBR

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رس نر , ماسه , ژئوگرید , ژئوتکستایل , CBR ,
:: بازدید از این مطلب : 936
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر تثبیت با سیمان لایه ی ماسه ای بر ظرفیت باربری بستر رس نرم

خلاصه
امروزه بهدلیل کمبود زمین در مناطق شهری و افزایش روزمرهی قیمت آن، لزوم استفاده از زمینهای نامرغوب بیشازپیش نمود پیدامیکند. یکی از شرایط ژئوتکنیکی نامناسب، بسترهای رس نرم است. خاکهای رسی نرم در حالت خشک دارای مقاومت نسبتاًخوبی بوده لیکن با جذب رطوبت و در حالت اشباع، تا حد زیادی مقاومت خود را از دست میدهند. این امر سبب افزایش نشستهاو کاهش ظرفیت باربری خاک میشود. در این تحقیق مطالعات آزمایشگاهی بهمنظور ارزیابی تأثیر لایههای نازک ماسهای7 و 1۰ درصد سیمان بر /٥ ، ٥ ،2/ ٧ و 1۰ سانتیمتر و بهصورت تثبیتنشده و تثبیتشده با مقادیر ٥ /٥ ، ٥ ،2/ باضخامتهای مختلف ٥ظرفیت باربری رس نرم مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشها با بهکارگیری یک پی دایرهای به قطر ٥۰ میلیمتر و با استفاده ازدستگاه CBR انجام و تغییرات فشار نشست در حالتهای مختلف تا حداکثر نشست 2٥ میلیمتر اندازهگیری شده است. نتایج نشان -داده که بهکارگیری لایهی ماسهای بهصورت تثبیتنشده و تثبیتشده با سیمان موجب افزایش ظرفیت باربری بستر رس نرم شدهاست . ۸ برابری ظرفیت باربری بستر رس نرم / تثبیت لایهی ماسهای به ضخامت ٥ سانتیمتر و با 1۰ درصد سیمان موجب افزایش 2 میشود.


کلمات کلیدی:

تثبیت . ماسه . سیمان . رس نرم . CBR

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت , ماسه , سیمان , رس نرم , CBR ,
:: بازدید از این مطلب : 943
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر پودر چسب سریش بر رفتار مقاومتی خاک های رمبنده (مطالعه بر روی خاک سد سیوند)

خلاصه
در خاکهای رمبنده ذرات توسط ماده چسباننده به هم متصل گشته که این عامل چسباننده مقاومت ظاهری نسبتاً بالایی را در خاک ایجاد می کند. بهدلیل از بین رفتن این عامل هنگام افزایش رطوبت، ساختار خاک فرو می ریزد و دچار کاهش حجم ناگهانی می گردد. رمبندگی ممکن است تنها دراثر رطوبت و یا در اثر رطوبت و بارگذاری رخ دهد. در این تحقیق به بررسی خصوصیات مهندسی و فیزیکی خاک های رمبنده ناحیه ای از استانفارس پرداخته و پس از تعیین پارامترهای اولیه، به بررسی تأثیر درصدهای مختلف اختلاط سریش با خاک در بازه زمانی مشخص و میزان تأثیر ایناختلاط در درصدهای مختلف با استفاده از آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا پرداخته شده است. نتایج حاکی از افزایش ظرفیت باربری نمونه ها و بهبودپارامتر مورد نظر می باشد.

کلمات کلیدی:

تثبیت خاک . خاک رمبنده . سریش . CBR .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاک , خاک رمبنده , سریش , CBR , ,
:: بازدید از این مطلب : 1625
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 7 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر کوپلیمر امولسیونی متیل متاکریلیک بوتیل اکریلیک بر خواص مکانیکی خاک رس

خلاصه :
بهبود کیفیت خاک از دریاز مورد توجه بسیاری از مهندسان قرار داشت. بدینمنظور از مواد مختلفی چون: قیر، سیمان و... برای تثبیت خاک استفادهمیگردید. از جمله راهکارهای جدید برای بهبود استحکام مقاومتی خاک افزودنپلیمرهای مایع می باشد که در این راستا پروژه های مختلفی با پلیمرهای مختلفبر روی خاک های گوناگون صورت گرفته است. مقاله حاضر به بررسی و اندازه گیریتاثیر پارامترهای مختلفی چون درصدهای متفاوتی از پلیمر با درصد رطوبتمتفاوت در بازه های زمانی گوناگون بر روی خاک رس می پردازد .

کلمات کلیدی:

تثبیت خاک . خاک رس . پلیمر مایع . استحکام فشاری تک محور . CBR . تراکم . غرقاب کرد

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاک , خاک رس , پلیمر مایع , استحکام فشاری تک محور , CBR , تراکم , غرقاب کرد ,
:: بازدید از این مطلب : 996
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي آزمايشگاهي مشخصه هاي مكانيكي خاك مسلح با زوائد نخ تاير و مقايسه نتايج با برخي مدلهاي تئوري

خلاصه
در اين مقاله رفتار نوعي خاك ماسه اي مسلح با الياف پليمري نخ تاير بررسي مي شود. اين الياف جزء ضايعات كارخانه لاستيك سازي مي باشد كه دارايمقاومت كششي زياد و ماندگاري بسيار طولاني در خاك مي باشند هدف اين تحقيق ارزيابي تأثير ميزان طول و درصد الياف در رفتار تنش-كرنش وروي نمونه هاي مسلح با الياف داراي طول و درصدهاي وزني مختلف و همچنين CU مقاومت برشي خاك مي باشد. به اين منظور از آزمايش سه محوريروي بخشي از نمونه هاي مسلح استفاده شده است. همچنين نتايج بدست آمده از آزمايشهاي سه محوري و مدل تئوري رنجان با هم مقايسه CBR آزمايش شده اند. بر اساس نتايج حاصل تسليح خاك موجب افزايش مقاومت فشاري، مقاومت برشي، ظرفيت باربري و شكل پذيري نمونه ها مي شود.

كلمات كليدي:

خاك مسلح . الياف . آزمايش سه محوري . CBR . مقاومت برشي

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاك مسلح , الياف , آزمايش سه محوري , CBR , مقاومت برشي ,
:: بازدید از این مطلب : 1160
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 16 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی مقاومت مخلوط خاک رس اصلاح شده با آهک و الیاف نخ تایر

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تثبیت خاک . تسلیح . آهک . الیاف نخ تایر . CBR

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاک , تسلیح , آهک , الیاف نخ تایر , CBR ,
:: بازدید از این مطلب : 1172
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثير رطوبت بر مقاومت CBR خاك تثبيت شده با آهك و سرباره كوره ذوب آهن (GGBS) در مجاورت سولفات

خلاصه
اگر خاك رس تثبيت شده با آهك، در معرض سولفات قرار گيرد، باعث بهوجود آمدن مشكلاتي از جمله، كاهش مقاومت ميشود. يكي ازراههاي كاهش اين مشكلات، جايگزين كردن بخشي از آهك با مواد ديگر مانند سرباره كوره ذوبآهن 1 است. در اين تحقيق خاك رسنمونهها مورد بررسي قرار CBR كائولينيت با درص دهاي مختلف آهك، سرباره و گچ، در درصد رطوب تهاي مختلف مخلوط شده و مقاومتگرفته است. نتايج آزمايشها اهميت ميزان رطوبت را در ساخت نمونهها نشان ميدهد. درصورت وجود رطوبت كافي جهت فعالسازي وهيدراتاسيون سرباره و انجام واكنش پوزولاني خاك و آهك، وجود سرباره در كنار گچ و آهك باعث افزايش مقاومت و كسب نتايج مناسبتر ميشود و درصورت عدم وجود رطوبت كافي وجود سرباره ميتواند نتيجه عكس داشته و از مقاومت نمونه ها بكاهد.

كلمات كليدي:

سرباره كوره ذوبآهن (GGBS) . آهك . رس كائولينيت . تثبيت خاك . CBR

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سرباره كوره ذوبآهن (GGBS) , آهك , رس كائولينيت , تثبيت خاك , CBR ,
:: بازدید از این مطلب : 732
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 11 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مشخصات لایه اساس با استفاده از مصالح بازیافتی بتنی و آسفالتی

خلاصه
حجم زیاد ضایعات تولیدشده از تخریب ساختمانها و روسازی راهها، مشکلات عدیدهای برای محیطزیست پدید آورده است. در این تحقیق،03 و 13 ، و در ، درصدهای مختلفی از اساس شن و ماسهای، با مواد بازیافتی بتن سیمانی و آسفالتی جایگزین گردید. جایگزینی در سه درصد 51سه بخش کل مصالح، بخش ریزدانه و بخش درشتدانه انجام شد. خصوصیات فیزیکی شامل چگالی، تمیزی، جذب آب بخشهای ریزدانه ودرشتدانه و همچنین خاصیت عملکردی ظرفیت باربری ) CBR ( مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد، ترکیبات حاوی مصالح بازیافتیالزامات موردنیاز مشخصات فنی را برای استفاده در لایه اساس برآورده مینمایند. همچنین، ازلحاظ ظرفیت باربری ) CBR (، تمامی ترکیبات بتنقابلیت استفاده در لایه اساس را داشتند، اما برخی از ترکیبات آسفالت ضایعاتی، قابلیت استفاده در لایه اساس را نداشتند. در جایگزینی مصالح ضایعاتی دانهبندی شده در مصالح سنگدانهای، جایگذاری در بخش درشتدانه کارایی بیشتری داشت.


کلمات کلیدی:

لایه اساس . بتن ضایعاتی . آسفالت ضایعاتی . خصوصیات فیزیکی مصالح . CBR .

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , لایه اساس , بتن ضایعاتی , آسفالت ضایعاتی , خصوصیات فیزیکی مصالح , CBR , ,
:: بازدید از این مطلب : 1374
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 27 تير 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6756 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6756 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه