<>

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

منحنی های شکنندگی برای ساختمان های دارای قاب خمشی دارای ميراگر ويسکوز تحت اثر زلزله های حوزه نزديک و دور از گسل

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تحلیل دینامیکی فزاینده . منحنی شکنندگی . میراگر سیال ویسکوز . زمین لرزه های حوزه نزدیک و دور

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

خلاصه
ٟٔٙسؾی ظ عِ ِٝ تط اؾاؼ ػ ىّٕطز ) PBE ( یه ف ؿّفٝ عطاحی تا ا ىٔا تؼیی ػ ىّٕطز طِظٜ ای یه ؾاظٜ اؾت. تح یّ زیٙا یٔىی فعایٙسٜ ) IDA ( ٚ
ٙٔحٙیٞای قىٙٙس یٌ ) Fragility Curves ( زٚ اتعاض تؿیاض واضآ سٔ زض ٟٔٙسؾی ظ عِ ِٝ تط اؾاؼ ػ ىّٕطز ٞؿتٙس. ٙٔحٙیٞای قىٙٙس یٌ ضٚقی
تطای ذلانٝ وطز ت٘ایح حان اظ تح یّ ُٞای زیٙا یٔىی فعایٙسٜ اظ یه زیس اٌٜ احت إلاتی اؾت تٝ ػثاضت زی طٍ، ٙٔحٙی قىٙٙس یٌ یه تٛظیغ
آ أضی اؾت وٝ یٔتٛاس٘ احت إ ٞط ضذسازی ضا چٝ ای ضذساز فطٚضیع ) Collapse ( یا حسال ذؿاضات ؾاظٜای ٚ یا ٞط چیع تی آ زٚ،
تٛنیف إ٘یس. زض غٔا ؼِٝ حاضط، تا ا د٘ا تح یّ ُٞای زیٙا یٔىی فعایٙسٜ تحت دٔ ٕٛػٝٞای رٔتفّ ظ یٔ طِٗظٜٞای حٛظٜ ع٘زیه قا اثطات
خٟت پصیطی پیفؾٛ ) Forward Directivity (، اثط پطتاتی ) Fling-Step (، ظ یٔ طِٗظٜٞای حٛظٜ ع٘زیه تسٚ پاؽِ تٔ إیع ) Non-Pulse ( ٚ
ظ یٔ طِٗظٜٞای حٛظٜ زٚض تطای لابٞای ذ كٕی ٚیػٜ ٚ ٞ چٕٙی لابٞای ذ كٕی ٚیػٜ تا اضتفاعٞای تٔفاٚت دٟٔع تٝ یٔطا طٌٞای ؾیا ٚیؿىٛظ،
ٙٔحٙیٞای قىٙٙس یٌ طٔتٛط تٝ ٞط یه اظ آ ٖٞا اؾترطاج قسٜ ٚ ت٘ایح حان ٛٔضز تطضؾی لطاض طٌفتٝ اؾت. ٞ چٕٙی تأثیط حٜ٘ٛ تٛظیغ یٔطا طٌٞای
ٚیؿىٛظ تط ضٚی ٙٔحٙیٞای IDA ٚ قىٙٙس یٌ تحت ظ عِ ِٝٞای یازقسٜ ٛٔضز تحث لطاض طٌفت.
کلمات کلیذی: تحلیل دیىامیکی فشایىذ ،ٌ مىحىی شکىىذگی، میزاگز سیال يیسک سً، سمیهلزس اٌَی ح سً وشدیک ي دير:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل دینامیکی فزاینده , منحنی شکنندگی , میراگر سیال ویسکوز , زمین لرزه های حوزه نزدیک و دور ,
:: بازدید از این مطلب : 6
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 دی 1400 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه